Քիմիա

ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ

ԹԵՍՏ 3 

ԹԹՎԱԾԻՆ ԵՒ ՋՐԱԾԻՆ


 1. Ո՞րշարքում  են  նյութերը  ներկայացված  ըստ  մարդու  օրգանիզմում  դրանց զանգվածային  բաժնի  նվազման.        
 2.  1)  ածխաջրեր, ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր
  2)  սպիտակուցներ, ջուր, ճարպեր, ածխաջրեր
  3)  սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ջուր, ճարպեր
  4 ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր
 1. Սովորականպայմաններում  ո՞ր  շարքի  բոլոր  նյութերն  են  գազեր
        1)  կալիումի ֆտորիդ,  յոդ,  ջուր
        2)  հելիում, սոդա,  կավիճ, ազոտ
        3)  ջրածին, ածխաթթու  գազ,  թթվածին
        4)  կարմիր ֆոսֆոր,  օզոն, բրոմ

 1. 3.Ո՞ր քիմիական   տարրի  ատոմներն  են  առկա  թվարկված  բոլոր  նյութերի     
     բաղադրության  մեջնատրիումի  հիդրօքսիդ,  օզոնածխածնի (IV) օքսիդջուր,     
   ազոտական  թթու,  մագնեզիումի օքսիդջրածնի  պերօքսիդ.

1)   ջրածին                       2)  թթվածին                        3)  քլոր                       4)  ածխածին

 1. 4Քանի՞էլեկտրոն է  առկա  8  կարգաթվով  տարրի  ատոմի  վալենտային  շերտում.
1)  2                                                                      2) 1,806 . 1024                          3)  6                               4)  8
 1. 5.  Հետևյալբանաձևերովո՞ր   ջուրն  է  բնության  մեջ  առավել  տարածված.

     1)  T217O                                                                2)   D216O                                3)   H216O                      4)  T218O
 1. 6.Որքա՞նէ  թթվածին   տարրի  զանգվածային  բաժինը (%)  ծանր  ջրում` D2մոլեկուլում.
   1)  25                                 2)   29,4                                 3)  70,6                         4)  80

 1. 7.Ջրածնի  և  թթվածնի  30 լ  խառնուրդը  պայթեցնելուց  հետո  մնացել  է  3 լ թթվածին: 
   Որքա՞ն է  ջրածնի  ծավալային  բաժինը (%) ելային  խառնուրդում.

     1)  50                                     2)  60                                      3)  40                                   4)  80

 1. 8.Երկրագնդիկեղևում թթվածնի  և  սիլիցիումի   զանգվածային  բաժինները   հավասար 
     են  0,48  և  0,28  համապատասխանաբար:
   Եկրակեղևում  թթվածնի  ատոմների  թիվը  քանի՞ անգամ   է  մեծ  սիլիցիումի   
    ատոմների  թվից.  
       1)   2                                        2) 2,5                                     3-3                                            4) 4  
                                                                          2      
 Լաբորատորիայում օզոն ստանալու նպատակով   փակ  անոթում   գտնվող   թթվածինը  
      ենթարկել  են  էլեկտրական պարպման,        
     ինչպե՞ս  է  փոխվում  անոթում  գտնվող   գազի զանգվածը
   1)  չի  փոխվել             2) մեծացել  է  1,5 անգամ        3) պակասել  է              4) մեծացել  է  աննշան

 1. 10.Օզոնըհայտնաբերում են  այն  անցկացնելով  կալիումի  յոդիդի  ջրային լուծույթովըստ 
      հետևյալ  ռեակցիայի     KI  +  O3  + H2O  =  O +  I2  + KOH      Հավասարեցրեք ռեակցիան,
      որքա՞ն  է  ռեակցիայի   հավասարման  գործակիցների  գումարային  թիվը.
   1)   5                           2)  8                                     3)   3                                 4)  10

 1. 11.Որքա՞ն  է  ծանր  ջրի (D2O)  մեկ   մոլեկուլի  զանգվածը (գ).

1)    18                                   2)  20                                3)  2,99. 10-23                                      4)  3,32. 10-23

 1. 12.Փոխազդել  են  ածխածնի  100  ատոմ  և  թթվածնի  50  մոլեկուլ: Որքա՞ն  է  ստացված   
      միացության  մեկ  մոլեկուլում  ատոմների  ընդհանուր  թիվը.

      1)   2                                        2)  4                                            3)  3                                            4) 5
 1. 13.Համապատասխանեցրե՛ք  նյութի   քիմիական   բանաձևը  և   դրանում  դրական   և
բացասական   օքսիդացման  աստիճան  ունեցող  տարրերի  զանգվածային  հարաբերությունը.
  Նյութի  բանաձև    Զանգվածային       հարաբերություն
    ա)  N2Oբ)  NO
գ)  N2O3
դ)  NO2
1)  7 : 82)  7 : 20
3)  7 : 4
4)   7 : 12
5)  7 :  16
Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.

1)     ա3, բ1, գ4, դ3                2)  ա3, բ1, գ4, դ5                    3)  ա2, բ1,գ1, դ5                    4) ա2, բ1, գ4, դ5

 1. 14.  Քանի՞մոլեկուլէ  պարունակվում  ջրի  մեկ  լիտրում (ρ=1գ/մլ).


    1) 6,02 • 1023                 2)  3,35 • 1024                        3)  3,34 • 1025                                         4)  3,35 • 1023  
 1. 15.Ջրածինըխառնել  են  օդին  և  այրելՍտացվել  է  9 գ  ջուրԻ՞նչ  ծավալով (լ)  
       ջրածին  են  խառնել  օդին.   

     1)  6,72                          2)  11,2                                 3)  22,4                          4)  5,66

-3-
 1. 7,8 գ  զանգվածով  կալիումը  լուծել  են  48,4 գ  ջրում: 
      ա Գրեք  ռեակցիայի  հավասարումը______________      
     բ Որքա՞ն  է  նյութի  զանգվածային   բաժինը (%) ստացված  լուծույթում….

 1. 17ա)Ո՞ր զույգ  նյութերի  փոխազդեցության  դեպքում  ջրածին  կանջատվի.
            1) խիտ ծծմբական թթու և ցինկ
            2) .նոսր ազոտական թթու և պղինձ
            3)  խիտ աղաթթու և արծաթ
            4)  նոսր ծծմբական թթու և ալյումին
բ Գրեք  ռեակցիայի  հավասարումը______________
գ) Քանի՞ լիտր  ջրածին  կանջատվիեթե  վերցվել  է  1մոլ  մետաղ.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Թրաֆիկինգ

Քիմիա