Քիմիա

ԱՄՓՈՓԻՉ ԹԵՍՏ-3 ԹԵՄԱՆԵՐ` «ՋՐԱԾԻՆ» «ԹԹՎԱԾԻՆ»

1.Ո՞ր  շարքում  են  նյութերը  ներկայացված  ըստ  մարդու  օրգանիզմում  դրանց 
զանգվածային  բաժնի  նվազման.         
 1)  ածխաջրերջուրսպիտակուցներճարպեր
2 սպիտակուցներջուրճարպերածխաջրեր
3)  սպիտակուցներածխաջրերջուրճարպեր
4ջուրսպիտակուցներճարպերածխաջրեր
2.  Սովորական պայմաններում  ո՞ր  շարքի  բոլոր  նյութերն  են գազեր
        1)  կալիումի ֆտորիդ,  յոդ,  ջուր
        2)  հելիումսոդա,  կավիճազոտ
        3)  ջրածինածխաթթու  գազ,  թթվածին
        4)  կարմիր ֆոսֆոր,  օզոնբրոմ 
3. Ո՞ր քիմիական   տարրի  ատոմներն  են  առկա  թվարկված  բոլոր  նյութերի     
     բաղադրության  մեջնատրիումի  հիդրօքսիդ,  օզոնածխածնի (IV) օքսիդջուր,      
   ազոտական  թթու,  մագնեզիումի օքսիդջրածնի  պերօքսիդ.
1)   ջրածին                       2)  թթվածին                        3)  քլոր                       4)  ածխածին
4Քանի՞ էլեկտրոն է  առկա  8  կարգաթվով  տարրի  ատոմի  վալենտային  շերտում.
1)  2                                                                      2) 1,806 . 1024                          3)  6                               4)  8
5 Հետևյալ  բանաձևերով   ո՞ր   ջուրն  է  բնության  մեջ  առավել  տարածված.
     1)  T217O                                                                2)   D216O                                3)   H216O                      4)  T218O
6. Որքա՞ն է  թթվածին   տարրի  զանգվածային  բաժինը (%)  ծանր  ջրում` D2O  մոլեկուլում.
   1)  25                                 2)   29,4                                 3)  70,6                         4)  80
7. Ջրածնի  և  թթվածնի  30 լ  խառնուրդը  պայթեցնելուց  հետո  մնացել  է  լ թթվածին
   Որքա՞ն է  ջրածնի  ծավալային  բաժինը (%) ելային  խառնուրդում.
     1)  50                                     2)  60                                      3)  40                                   4)  80
8.  Երկրագնդի կեղևումթթվածնի  և  սիլիցիումի   զանգվածային  բաժինները   հավասար 
     են 0,48  և  0,28  համապատասխանաբար:
   Եկրակեղևում  թթվածնի  ատոմների  թիվը  քանի՞ անգամ   է  մեծ  սիլիցիումի   
    ատոմների  թվից.  
       1)   2                                        2) 2,5                                             3) 3                                             4) 4  
                                                                          2      
Լաբորատորիայում օզոնստանալու նպատակով   փակ  անոթում   գտնվող   թթվածինը   
      ենթարկել  են  էլեկտրականպարպման,         
     ինչպե՞ս  է  փոխվում  անոթում  գտնվող   գազի  զանգվածը                                                      
   1)  չի  փոխվել             2) մեծացել  է  1,5 անգամ        3) պակասել  է              4) մեծացել  է  աննշան
10. Օզոնը հայտնաբերում են  այն  անցկացնելով  կալիումի  յոդիդի  ջրային  լուծույթովըստ 
      հետևյալ  ռեակցիայի     KI  +  O3  + H2O  =  O +  I2  + KOH      Հավասարեցրեք  ռեակցիան,
      որքա՞ն  է  ռեակցիայի  հավասարման  գործակիցների  գումարային  թիվը.
   1)   5                           2)  8                                     3)   3                                 4)  10
11 Որքա՞ն  է  ծանր  ջրի (D2O)  մեկ   մոլեկուլի  զանգվածը (գ).
  1. 18                                   2)  20                                3)  2,99. 10-23                                       4)  3,32. 10-23
12.  Փոխազդել  են  ածխածնի  100  ատոմ  և  թթվածնի  50  մոլեկուլՈրքա՞ն  է  ստացված    
      միացության  մեկ  մոլեկուլում  ատոմների  ընդհանուր  թիվը.
      1)   2                                        2)  4                                            3)  3                                            4)  5
13. Համապատասխանեցրե՛ք  նյութի   քիմիական   բանաձևը  և   դրանում  դրական   և
բացասական   օքսիդացման  աստիճան  ունեցող  տարրերի  զանգվածային  հարաբերությունը.
  Նյութի  բանաձև       
    Զանգվածային       հարաբերություն
    ա)  N2O
    բ)  NO
    գ N2O3
    դ NO2
1)  7 : 8
2)  7 : 20
3)  7 : 4
4)   7 : 12
5)  7 :  16

     
Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.
  1. ա3, բ1, գ4, դ3                2)  ա3, բ1, գ4, դ5                   3)  ա2, բ1,գ1, դ5                    4) ա2, բ1, գ4, դ
14 Քանի՞ մոլեկուլ է  պարունակվում  ջրի  մեկ  լիտրում (ρ=1գ/մլ).
    1) 6,02 • 1023                 2)  3,35 • 1024                        3)  3,34 • 1025                                         4)  3,35 • 1023  
15.  Ջրածինը խառնել են  օդին  և այրելՍտացվել  է  9 գ  ջուրԻ՞նչ  ծավալով (լ)  
       ջրածին  են  խառնել  օդին.   
     1)  6,72                          2)  11,2                                 3)  22,4                          4)  5,66 
                                                                           -3-
16.  7,8 գ  զանգվածով  կալիումը  լուծել  են  48,4 գ  ջրում
      աԳրեք  ռեակցիայի  հավասարումը______________       
     բՈրքա՞ն  է  նյութի  զանգվածային   բաժինը (%) ստացված  լուծույթում….
17ա) Ո՞ր զույգ  նյութերի  փոխազդեցության  դեպքում  ջրածին  կանջատվի.
            1) խիտ ծծմբական թթու ևցինկ
            2) .նոսր ազոտական թթու ևպղինձ
            3)  խիտ աղաթթու և արծաթ
            4)  նոսր ծծմբական թթու ևալյումին
բԳրեք  ռեակցիայի  հավասարումը______________
գ) Քանի՞ լիտր  ջրածին  կանջատվիեթե  վերցվել  է  1մոլ  մետաղ.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Թրաֆիկինգ

Քիմիա