ՖիզիկաԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ


Աստղագիտությունը հնագույնգիտություն է տիեզերքիերկնայինմարմինների և նրանց հետ կապվածերևույթների մասին:
Մոլորակների շարժումներիԱրեգակի ու Լուսնի խավարումներիպայծառ գիսավորների երևույթներըհին դարերում կապում էին Երկրի վրատեղի ունեցող իրադարձություններիհետ և օգտագործում հասարակականկյանքի երևույթներիմարդկանցճակատագրի կանխագուշակմաննպատակով։ Այդ հարցերով զբաղվողկեղծ գիտությունը՝ աստղագուշակությունըոչ միգիտական հիմք չունիսակայնժամանակին զարկ է տվելաստղագիտական դիտումներին ևդրանով իսկ նպաստելԱստղագիտության զարգացմանը։
Միջազգային եզրի ծագում
Բազմաթիվ լեզուներումգործածական է աստրոնոմիա եզրը., որը կազմված է աստրոն՝ աստղկամ համաստեղություն ևնոմոս՝ Բնության օրենք:
ԱստղագիտությունըՀայաստանում
Աստղագիտությունը՝ որպեսգիտությունՀաձաստանում ձևավորվել է 7րդ դարում՝ ԱնանիաՇիրակացու տիեգերագիտական ուտոմարագիտականաշխատություններով։ Շիրակացինընդունել է Երկրի գնդաձևությունըճիշտ բացատրել Արեգակի և ԼուսնիխավարումներըԾիրԿաթինին վերագրել է աստղայինբնույթ։ Աստղագիտության ևտոմարագիտության հարցերը 11րդդարում լրջորեն քննարկելէ Հովհաննես Սարկավագը «Պատճենտոմարի» աշխատության մեջորտեղտվել է տոմարագիտության հարցերիլրիվ շարադրանքը և հայկականօրացույցը համեմատել այլժողովուրդների օրացույցներիհետ։ Միջին դարերում Հայաստանիվանականբարձրագույն դպրոցներում դասավանդվել են «Տիեզերագիտություն» և«Տոմարագիտություն» առարկաները։Հայաստանումաստղագիտականհետազոտությունները տարվում ենմի քանի աստղադիտարաններում:
Աստղագիտական դիտումներ
Աստղագիտությունը զբաղվումէ Երկրի սահմաններից դուրս գտնվողմարմինների ու երևույթներիուսումնասիրությամբ։ Աստղագետըմիայն դիտում ու գրանցում էերկնային երևույթները և իր գտածփաստերի հիման վրա անում էընդհանրացումներ։ Այդ իսկպատճառովաստղագիտությանուսումնասիրման մեթոդներըտարբերվում են Երկրի բոլորգիտություններիուսումնասիրություններիմեթոդներից։ Այդ դիտումներիցստացված փաստերը հենց կազմումեն աստղագիտության հիմքը։ Ներկաժամանակներում գիտնականներիձեռք բերած կուտակման համարպետք է եղել երկար ժամանակև այդփաստերի ձեռք բերումըշարունակվում է մինչ այսօր։
Աստղագիտությունն ամենիցառաջ դիտողական գիտություն է։
Աստղագիտության զարգացումնավելի մեծ տեմպերով սկսեց առաջգնալերբ իտալացի գիտնական ԳալիլեոԳալիլեյը ստեղծեցառաջին հեռադիտակըև հետոստեղծվեցին աստղագիտական այլգործիքներ։ Այդ տեսակ գործիքներըմարդկանց հնարավորությունտվեցին ավելիընդլայնել Տիեզերքի չափերըհայտնաբերել նոր երևույթներ ևդրանք ուսումնասիրելտվյալ ժամանակի գիտությանհնարավորություններինհամապատասխան։
Դիտողական փաստերիառկայությունը և նրանցընդհանրացումն ու ճիշտլուսաբանումը զարգացնում ենաստղագիտությունը։
Աստղագիտական չափմանմիավորներ
Աստղագիտական միավորներիցհայտնի է պարսեկը։ Օրինակ Երկիրմոլորակին ամենամոտ գտնվողաստղի՝ Կենտավրոսիհեռավորությունը հավասար է 1,3 պարսեկ։ Պարսեկից բացիաստղագիտականտարածություններն չափում են նաևլուսատարիով՝ այնհեռավորությունըոր լույսը անցնումէ մեկ տարում։
Մարդիկ անզեն աչքով երևացողաստեղերը մտովի բաժանել ենխմբերի և դրանք անվանելհամաստեղություններՀամաստեղությունների թիվը 88-նէ, 60-ը երևում են ՀՀի տարածքիցԽավարածիր անվանում են Արեգակիանցած ուղին մեկ տարումԱյնանցնումէ 12 համաստեղություններովՀամստեղությունների այդ խումբըկոչվում է Կենդանակերպ :

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Թրաֆիկինգ

Քիմիա