К основному контенту

Сообщения

Сообщения за Сентябрь, 2018

Աշուն, անձրև

Տարվաեղանակներիցեսամենիցշատսիրումեմաշունը։Ուրիշէաշնանհմայքըմերերկրում։Աշնանըսարուդաշտգույնզգույնշորերենհագնում։ԱյդպիսիաշունլինումէԱրարատյանդաշտում: Ողկույզներովծանրաբեռխաղողիայգիներըվառվռունենխայտաբղետգւյներով։Դեղձի, ծիրանի, սերկևիլիևնռանծառերըփողփողումենբազմերանգտերևներով: Աշնանդառնաշունչքամինճյուղերիցպոկումէչորացածտերևները։ Դրանքպարելովգնումենդեպիհեռու- հեռուներ, կամէլանօգնականթափվումենգետնին: Արևիճառագայթներիտակոսկեհանդերձծառերըսվսվումէին։Բարձրուհաղթանդամկաղնիներիտերևներըճգնումէինպահպանելիրենց

Իմ հայրենիքը

Ամենժողովուրդունիիրմայրենիլեզուն։Լեզունշատմեծնշանակությունունիմերկյանքում։Հայերիսմայրենինհայոցլեզունէ։Հայոցլեզունաշխարհիամենահին, քաղցրաբառլեզուներիցէ։Այնշատգեղեցիկևհարուստլեզուէ։Այնհայժողովրդիմեծագույնհարստություննէ։Ճիշտէ, շատկարևորէ, որմարդիմանաօտարլեզուներ, սակայնմիշտպետքէհիշի, որհարազատըիրմայրենինէ: Պետքէսիրովպահպանիմերմայրենիլեզուն: Իսկլեզունպահպանվումէգործածելով՝պետքէմտածենք, խոսենք, գրենք, կարդանք, երգենքմաքուրհայերենով, չխառնենքմերգեզեցիկլեզվինօտարբառե
4. Գրիրշարադրությունկոմիտասյանհետևյալտողերըորպեսվերնագիրընտրելով՝ «ԵվիմհոգինՀոգուդցողովշաղեցավ», «Հով-սեր», «Հոգիսթիթեռ», «Գարունսեր»: Ցանկությանդեպքումվերնագիրըկարողեսդուընտրել:


Կյանք

Շառա՜չ, շառա՜չ․․․ Սարենհեղե՛ղփրթավ, Վազո՛ւմէառաջուշեշտակի․ Հողենծառերծամելով, Հողենքարերքամելով, Գետըլցավուգալարեց, Սիրտըխցավուպալարեց․ Ցելա՜վ, ցելա՜վ․․․ Ամպենարե՛վնելավ, Նազումէկանաչուհեշտակի․ Սարիխոցին
Սեպտեմբերի 20-ինՀայաստանիՀանրապետությանննվիրվածտոնակատարություններիառթիվբացվելէհեղափոխականսենսորիում, ցուցահանդես՝Հայաստանիպատմությանթանգարանում: Պատրաստվումենքայցելել:  Նախագծիհամադրող՝ԳագիկՉարչյան:

Աղմկոտ լռություն

Աղմկոտլռություն
ԾափահարություններըՇերոնԴրեյփերինենուղղված՝ «ՆյուՅորքթայմսի» բեսթսելերդարձած «Աղմկոտլռություն» վեպիհեղինակին: ՆաՀայաստանումէգրքիհայերենհրատարակությանշնորհանդեսիառթիվ: Այստեղէնաևգրքիշապիկիվրապատկերվածձուկը, որըխորհրդանշումէաղմուկնուլռությունը:

Մելոդինգրքիհերոսուհինէ: Տասնամյամիաղջիկ, որըչիկարողանումքայլելևխոսել, բայցունիկամք, վճռականություն, խելքևսուրմիտք: ՇերոնԴրեյփերնընդգծումէ, Մելոդիինչպետքէխղճալ: Գրքինպատակնայլէ:

«