Сообщения

Сообщения за Октябрь, 2018
Dear Conor McGregor `

  You did us proud. You will come back better than ever. Keep your head held high. We support you! The show must go on:))

Փոլ ՄաքՔարթնի

Изображение
ՍըրՋեյմսՓոլՄաքՔարթնի (անգլ.՝ Sir James Paul McCartney, ծնվ. 1942թ. Հունիսի 18-ին), անգլիացիռոքերգիչ, երգերիհեղինակևմուլտիգործիքավորող, որմեծճանաչումէձեռքբերելորպեսThe Beatles-իհիմնադիրներիցմեկը։ՋոնԼենոնիհետնաստեղծեցաշխարհիամենահաջողակհորինողականհամագործակցություններիցմեկըևստեղծեցռոքիևփոփիպատմությանամենասիրվածերգերիմիստվարմասը։ՄաքՔարթնինգրանցվելէԳինեսիգրքումորպեսաշխարհիամենահաջողակերաժիշտ-երգահանշուրջ 60 «ոսկե» սկավառակներովև 100 միլիոնվաճառվածսինգլներով։ՆրաևԼեննոնի «Yesterday»-ըճանաչվելէաշխարհիամենաշատկատարվածերգը։

Էլեկտրակիթառ

Էլեկտրակիթառ, կիթառիտարատեսակէլեկտրականպիկապներով, որոնքառաջանումենէլեկտրականհոսանքիտատանումներիարդյունքումառաջացողմետաղականլարերիտատանումներիշնորհիվ։Պիկապներիձայննօգտագործվումէհատուկձայնայինէֆֆեկտներստանալունաևբարձրախոսներինհեշտությամբմիանալունպատակով։ «Էլեկտրակիթառ» բառնառաջացելէ «էլեկտրականկիթառ» բառակապակցությունից։ Առավելտարածվածենվեցլարանիէլեկտրակիթառները։Վերջիններիսդասականկառուցվածքընմանէակուստիկկիթառիկառուցվածքին. միլյառեսոլսիմի (E A D G B E)։Բավականհաճախօգտագործվումէ «dropped D» կառուցվածքը, որիժամանակներքինլարըներկայանումէռե-ն (D) ևավելիցածրպարամետրեր (Drop C, Drop B)։Սաօգտագործումենմետալև