К основному контенту

Сообщения

Сообщения за Октябрь, 2018

Ջաննի Ռոդարի

Հայտնիիտալականգրող, լրագրող, հայտնիմանկականգործերիհեղինակ, սիրվածաշխարհիբոլորերեխաներիկողմից։

Մանկությունը Ռոդարինլույսաշխարհէեկելհոկտեմբերի 23-ին 1920 թվականինՀյուսիսայինԻտալիայիայում՝քաղաքՕմենյա: Մանկուցտղանիրսերընվիրելէգրականությանը, արվեստինևերգին: Նրահայրըոչմեծհացատանտերնէր, բայցշուտմահացավթոքաբորբից, թողնելովկնոջըևերեքորդիներինշատծանրֆինանսականխնդիրներում։ Մայրըսկսեցաշխատել , որպեսհավաքարար, բայցնրաաշխատավարձըհազիվհերիքումէր

ինքնաթիռներ

Յուրաքանչյուրօրաշխարհումկատարվումէինքնաթիռներիշուրջ25.000 թռիչք, իսկյուրաքանչյուրտարիայդթիվըհասնումէշուրջ10.000.000-ի: 1.000.000 թռիչքիցմիայն0.62 դեպքումէտեղիունենումմիջադեպ: Համեմատելովվերընշվածթվերը՝կարելիէտեսնել, որթռիչքիժամանակմիջադեպիհավանականությունըչնչինէ: Ավիավթարիհավանականությունըընդամենը0.00001%է:  Եթեդուքթռչեքինքնաթիռովամենօր13 տարվաընթացքում, ապաշանսկունենաքընկնելավիավթարիմեջ: Ընդորում10-իցմիայն1 դեպքումդուքկզոհվեք: Օդանավակայանգնալուճանապարհինավտովթարիմեջընկնելուհավանականությունըավելիմեծէ, քանավիավթարի

Ինքնաթիռների պատմություն

Ինքնաթիռ (կամհնացած՝աերոպլան), օդիցծանրթոչողսարք՝շարժիչներիևթևերիօգնությամբմթնոլորտումթռչելուհամար։Մեծարագության, բեռնունակության, գործողությանշառավիղի, մանևրունակության, հուսալիությանշնորհիվունիավելիլայնկիրառություն, քանմյուսթռչողսարքերը։Ինքնաթիռըտարբերվումէուղղաթիռիցևօրնիտոպտերիցթևերիանշարժությամբ, իսկշարժիչիառկայությամբտարբերվումէպլաներից։Դիրիժաբլիցևօդապարիկիցինքնաթիռներըտարբերվումեննրանով, որորպեսվերամբարձուժօգտագործումենաերոդինամիկուժերաերոստատիկայիփոխարեն։
Հիմնականհոդված՝Ինքնաթիռի