К основному контенту

Сообщения

Сообщения за Январь, 2019
2012թվականիհուլիսինԷդուարդՇևարդնաձեն«Ասավալդասավալի»վրացականթերթինտվածհարցազրույցումներողությունխնդրեցՎրաստանիքաղաքացիներից «վարդերիհեղափոխության» ժամանակիշխանությունըՍաակաշվիլիինհանձնելուհամար՝ընդգծելով, որայնժամանակինքնայլընտրանքչուներ, քանժամանակիցշուտհրաժարականտալը։Շևարդնաձենընդունեցիրսխալը, քննադատեցՍաակաշվիլիիքաղաքականությունը՝պնդելով, որնաիվիճակիչէրլուծելՎրաստանիառջևծառացածկարևորագույնխնդիրները[2]:
ՎարդերիհեղափոխությունըՎրաստանումմիտվածէրտապալելունախագահԷդուարդՇևարդնաձեին: Շևարդնաձեննախագահէրընտրվելդեռևս 1995 թվականին: Իրվարածքաղաքականությանշնորհիվնահաճախդիտվումէրորպեսխամաճիկ, ովօգտագործվումէրՌուսաստանիկողմից: 2003 թվականինՇևարդնաձեիգործողություններըհանգեցրեցինիրռեժիմիանկմանըևՎրաստանումտեղիունեցավքաղաքականինստիտուտներիազատընտրություններ:  Դեռևս 2003 թվականինոյեմբերիկեսերինՌուսաստանըհանդեսէրեկելհայտարարությամբ, որփորձելուէմիջամտելնախկինԽորհրդայինՄիությանմասկազմողՎրաստանիՀանրապետությանևնրաերկուհարևանների’ ՀայաստանիևԱդրբեջանիքաղաքականճգնաժամերին: ԱյդհայտարարությունիցմոտերկուշաբաթանցՎրաստանումդժգոհություններիմեծալիք

Վարդերի հեղափոխություն

Վարդերիհեղափոխություն (վրաց.՝ვარდებისრევოლუცია - «վարդեբիսռևոլյուցիա»), գունավորհեղափոխությունՎրաստանում2003թվականինոյեմբերին։Հեղափոխությանհիմնականդրդապատճառը 2003 թվականինոյեմբերի 2-իխորհրդարանականընտրություններիարդյունքներիկեղծումնէր։ՀեղափոխությանընթացքումԷդուարդՇևարդնաձենվայրդրեցիրլիազորությունները, ևերկրիղեկավարումնանցավընդդիմադիրներին՝ՄիխեիլՍաակաշվիլիիգլխավորությամբ։
ՀեղափոխությանտանողգլխավորևհամընդհանուրնախադրյալդարձավՎրաստանիանկախացումիցհետո (1995) պաշտոնավարողԷդուարդՇևարդնաձեիկառավարումիցդժգոհությունը։Բնակչությանդժգոհություննառաջացելէրկառավարությանհանդեպկուտակվածպահանջներից, որոնքկապվածէիներկրիծանր

ՊԱՈՒԼՈ ԿՈԵԼԻՈ «ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՀԵՔԻԱԹ ՍՐԻՆԳ ՆՎԱԳՈՂ ԱՂՋԿԱ ՄԱՍԻՆ»

Կարմիաղջիկ, որըհիանալիսրինգէրնվագում։Նանվագումէրիրսրտից,դրանովէլյուրահատուկէր:Նանվագումէրօվկիանոսիխորության,երկնքիմաքրության, մարդկայինզգացմունքներիուցանկություններիմասին։Միօրաղջիկըսկսեցլսելմարդկանց։Մարդիկնրանասացին, որաշխարհնայնպիսինչէ, ինչպիսինաղջիկնէայնընկալում, նասկսեցհավատալմարդկանց։Աղջիկըմարդկանցլսեց, բայցերբսկսեցսրինգնվագել` սրինգըարդենձայնչէրհանում։
<<Աղջիկըհարցրեցսրինգին. -Ինչո՞ւայլևսչեսնվագումսրինգ։ -Ոչթեեսչեմնվագում` այլդուինձ