К основному контенту

Сообщения

Сообщения за Апрель, 2018

Հայոց լեզու

ԱՆԱՌԱԿ ՈՐԴՈՒ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ
11.04.2018 Մի մարդ երկու որդի ուներ։ Կրտսերը հորն ասաց. «Ես արդեն չափահաս եմ: Տու’ր քո ունեցվածքից ինձ հասանելիք բաժինը: Ուզում եմ գնալ, աշխարհ տեսնել, բախտս փորձել»։Շատ վշտացավ հայրը, սակայն որդուն համոզել չկարողացավ: Հայրը կանչեց որդիներին և իր ունեցվածքը հավասար բաժանեց։ Մի քանի օր հետո կրտսեր որդին վերցրեց իր հարստությունը և գնաց հեռու երկիր։ Այնտեղ անառակ կյանք վարելով,իր հոր արյուն-քրտինքով վաստակած գումարը անխնա ծախսում էր գինարբուքների և անառակ կանանց վրա: Եկավ ժամանակ, որ տղայի փողերը վերջացան, ու նա սկսեց տարբեր մարդկանց տներում բանվորություն անել, և մի կերպ կիսաքաղց ապրում էր: Հետո սկսեց խոզեր արածացնել, և այդ դառը կյանքից նա հասկացավ, որ շատ սխալ է վարվել: Նա մտածում էր. <<Հայրս ունի ագարակներ, անասունների հոտեր, ծառաներ, իսկ ես այստեղ սոված-ծարավ տանջվում եմ>>: Նա որոշում է գնալ հոր մոտ և մտածում էր, որ հորը պետք է ասի. <<Հայրիկ, ես չլսեցի քեզ, և Աստված ինձ պատժեց: Ես արժանի չեմ քո որդին լինելու: Ներիր ինձ, ես կաշխատեմ քո արտերում,…

Հայոց լեզու

ՄԵԴԵԱ
04.04.2018 ՀինՀունաստանոմճանաչվածհերոսէրՅասոնը։Նաիր  <<Արգո>> նավովհասավԿողքիսևբերեցոսկեգեղմը, որինչէրտիրանա, եթեչօգներկախարդուհիՄեդեան։ԳեղեցկուհինՅասոնինտեսնելովսիրահարվեցնրան։ ՅասոնըևՄեդեանամուսնացանևբնակությունհաստատեցինԿորնթոսքաղաքում։Նրանքերկուգեղեցիկզավակունեցան։

English

QUESTIONS04.04.2018 1)Disjunctive question 1. Nobody was there, were they? 2. Kids are at home, aren’t they? 3. I have played tennis, haven’t I? 4. An didn’t come, did she? 5. She visited her grandparents, didn’t she? 2)Alternative question 1. Is your mother blond or brunette? 2. Is Nice in the shop or in the supermarket? 3. Are Kate or Molly there?? 4. Do you love or do you hate him? 5. Are these books new or old? 3)Special question 1. Where is my phone? 2. What does he do? 3. What kind of city is Yerevan? 4. How much is it? 5. When did she arrive? 4)General question 1. Is your phone black? 2. Are you in Rome? 3. Is she a student? 4. Is Mary a modest person? 5. Is the ticket cheap?

Ռուսերեն

1. Вопросы, поставленные студентом, были им хорошо продуманы. Вопросы, поставленные студентом… 2. За лугами, усеянными мельницами, зеленели леса. 3. Мы долго любовались озером, расположенным у поднохья холма. 4. Книга, взятая в библиотеке, была очень интересна. 5. Мы шли лугом, покрытым большим количеством цветов. 6. Окончательно обсуждался разработанный детально план наступления. 7. Новая народная песня, пропетая нашим хором, вызвала бурю аплодисментов. 8. Никто не мог найти завтрака, потеренного  Петей. 9. Каникулы, проведённые мною в деревне, укрепили моё здоровье. 10. Молодая учительница из города, окружённая своими маленькими и большими друзьями, обсуждала план экскурсии. 11. Дети благодарили Колю за проявленную инициативу.
12. В нашей библиотеке много книг, изданных Академией наук.

Քիմիա

Էկոլոգիապեսմաքուրսնունդ, մաքուրօդ, մաքուրխմելուջուրԱռողջքունՄարմնակրթություն, սպորտ1-3 վատսովորությունիցազատումՍթրեսսայինիրավիճակներիցդուրսգալկատակովևանտարբերությամբ

Կենսաբանություն

Ժամանակակիցէկոլոգիականխնդիրներ
Էկոլոգիականհետք, մարդկայինպահանջարկիչափորոշիչ, երկրիէկոհամակարգերիվրա։Մարդկայինպահանջարկըհամեմատվումէմոլորակիէկոլոգիականհամակարգերիվերականգնվելուընդունակությանհետ։Այններկայացնումէկենսականորենարդյունավետհողիևջրայինտարածքիայնքանակը, որոնքպետքէվերականգնենբնակչությանկողմիցսպառվողռեսուրսներըևկլանենուվնասազերծենհամապատասխանաբարառաջացողթափոնները։Օգտագործելովգնահատմանայսձևը, հնարավորէգնահատել, թեինչքանկպահանջվիերկիրմոլորակիցաջակցելմարդկությանը, եթեյուրաքանչյուրնապրիիրհամարնախատեսվածժամանակահատվածը։Մինչ 2006 թ. ամբողջմարդկությանէկոլոգիականհետքըգնահատվածէերկիրմոլորակի 1.4 մասո