Сообщения

Արտավազդ Բ

ՀայոցԱրտավազդԲթագավորըգահակալելէմ. թ. ա. 55–34 թթ-ին:  Նահմուտդիվանագետէր, ռազմականգործիչ, օտարլեզուներիգիտակ
ՏիգրանԲ-ինհաջորդեցթագաժառանգԱրտավազդԲ-ն (Ք.ա. 55-34 թթ.), որըբազմակողմանիզարգացած, օտարլեզուներիգիտակ, մտավորականանձնավորությունէր: ՀույնպատմիչՊլուտարքոսըվկայումէ, որԱրտավազդը «հորինումէրողբերգություններ, գրումճառերուպատմականերկասիրություններ»: Նանաևհմուտդիվանագետէր, իրատեսքաղաքագետև, ինչպեսցույցտվեցինհետագաիրադարձությունները, ռազմականգործիչ:
ԱրտավազդԲ-նգահէբարձրացելՀայաստանիհամարբարդքաղաքական

Տիգրանակերտ

Հայկականաշխարհակալտերությունընվաճումներիհետևանքովկարիքուներնորմայրաքաղաքի: Արտաշատնարդենչէրկարողկատարելայդդերը, քանզիմնացելէրտերությանծայրհյուսիսում, իսկԱնտիոքըգտնվումէրբունհայկականհողերիցդուրսևուներօտարազգիբնակչություն: Ահաթեինչունորմայրաքաղաքիկառուցումըդարձավօրակարգիհարց: ԱյնհիմնադրվեցԱղձնիքնահանգում, Տիգրիսիձախակողմյանվտակներիցմեկիափին: Մայրաքաղաքըկառուցվեցմ.թ.ա. 70-ականթվականներիընթացքումևանվանակոչվեցՏիգրանակերտ՝իպատիվհայոցհզորարքայի։ՄայրաքաղաքըբնակեցնելունպատակովՏիգրանԲ-ննվաճվածերկրներիքաղաքայինբնակչությանմեծմասըբռնագաղթեցրեցՀայաստան։Հույնպատմիչ

Տիգրան Մեծ

Մ.թ.ա. 140թ. ծնվածՏիգրանՄեծը (հայտնինաևորպեսՏիգրանԲ)՝հայոցթագավորիորդին, մինչեւքառասունհինգտարեկանպատանդէպահվելՊարթևականտերությանարքայիմոտ։Հորմահիցհետոնա, որպեսփրկագինվճարելով «Յոթանասունհովիտները», ազատէարձակվումևվերադառնումՀայաստանիրօրինականգահըզբաղեցնելու, ինչիցհետոանմիջապեսանցնումէՀինաշխարհըվերաձևելուն։Հաջողդաշինքներիևսրատեսքաղաքականությանշնորհիվ՝նահզորանումէ, որնապագործիէդնումՄեծՀայքիտարածքնընդարձակելուհամար։ՏիրելովԿասպիցծովիցմինչեւՄիջերկրականծովըձգվողմիլայնարձակերկրատարածքի՝նապարթևներիցխլում