Сообщения

Արմաս գինեգործարան

Изображение
2012թ. սեպտեմբերամսինսկսելէգործելԱրագածոտնիմարզիԿոշհամայնքիցքիչհեռուգտնվող «ԳոլդենԳրեյփԱրմաս» գինուևկոնյակիգործարանը: Իտալականարտադրությաննորագույն Granzotto սարքավորումներովզիվածայսգործարաննունիխաղողիումրգատուայգիներիիր 16Օհահողամասերը, սեզոնինխաղողէմթերումնաևայլհամայքներից; ՀատկանշականէնաևԳոլդենԳրեյփԱրմասգործարանիզբաղեցրածդիրքը. տարածքիցբացվումէԱրարատսարի, ԱրագածուԱրալեռներիհրաշալիտեսարանը: ԳործարաննառանձնանումէնաևիրծրագրերովևհետաքրքիրհանգիստըսիրողմարդկանցՀայաստանկանչելունուղղվածգործունեությամբ. գործարանիմոտգտնվողկանաչայգիներիկողքին

Racism

Racism has existed throughout human history. It may be defined as the hatred of one person by another -- or the belief that another person is less than human -- because of skin color, language, customs, place of birth or any factor that supposedly reveals the basic nature of that person. It has influenced wars, slavery, the formation of nations, and legal codes.Among the most urgent social problems of modern world is discrimination. Discrimination is treating someone in a worse way than other people for some reasons. And there are many types of it. The most often cases of discrimination is racism and religion discrimination. There are so many conflicts happening around the world because of skin colour. People fight and even kill each other just because they have different colour of skin. I think this is very stupid, it doesn’t have any sense, such people don’t fight to freedom or some ideas, they just behave in a foolish way. They are very limited in their world perception and understa…

Ջաննի Ռոդարի

Հայտնիիտալականգրող, լրագրող, հայտնիմանկականգործերիհեղինակ, սիրվածաշխարհիբոլորերեխաներիկողմից։

Մանկությունը Ռոդարինլույսաշխարհէեկելհոկտեմբերի 23-ին 1920 թվականինՀյուսիսայինԻտալիայիայում՝քաղաքՕմենյա: Մանկուցտղանիրսերընվիրելէգրականությանը, արվեստինևերգին: Նրահայրըոչմեծհացատանտերնէր, բայցշուտմահացավթոքաբորբից, թողնելովկնոջըևերեքորդիներինշատծանրֆինանսականխնդիրներում։ Մայրըսկսեցաշխատել , որպեսհավաքարար, բայցնրաաշխատավարձըհազիվհերիքումէր

ինքնաթիռներ

Изображение
Յուրաքանչյուրօրաշխարհումկատարվումէինքնաթիռներիշուրջ25.000 թռիչք, իսկյուրաքանչյուրտարիայդթիվըհասնումէշուրջ10.000.000-ի: 1.000.000 թռիչքիցմիայն0.62 դեպքումէտեղիունենումմիջադեպ: Համեմատելովվերընշվածթվերը՝կարելիէտեսնել, որթռիչքիժամանակմիջադեպիհավանականությունըչնչինէ: Ավիավթարիհավանականությունըընդամենը0.00001%է:  Եթեդուքթռչեքինքնաթիռովամենօր13 տարվաընթացքում, ապաշանսկունենաքընկնելավիավթարիմեջ: Ընդորում10-իցմիայն1 դեպքումդուքկզոհվեք: Օդանավակայանգնալուճանապարհինավտովթարիմեջընկնելուհավանականությունըավելիմեծէ, քանավիավթարի