Сообщения

abandoned places in yerevan

Изображение
Me and my friends love to go to abandoned places so much. Аlways have fun there.
There we listen to different songs. We drink and eat different «nasty» things. And in the summer every morning at 6 we go there to meet the dawn of the sun. Аnd in the evening to watch the sunset. I generally like to spend all my time there.  With a small company we went into the abandonment a month ago. Аnd I want to share all my feelings that overwhelm me. Once we climbed onto the roof of this abandoned building. And I remember it was so scary. And 30 minutes I couldn’t go down. And when I gathered my strength and did it, Dаve took a photo and called it “never give up”.  In this photo Arsen helps me get down. Emotions beyond words. And I love this place so much that I asked my photographers to take pictures for advertising in this particular abandonment.


Իմ միջավայրի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա

Изображение
«Մաքուր պահի» Ինչքան բան է թաքցնում այս երկու բառերը։     Ես՝ Հասմիկ Պողոսիանս, ապրում եմ մալաթիա-սեբաստիա համայնքում արդեն երկար ժամանակ։ Սիրում եմ զբոսնել մեր փողոցներով։ Սակայն կա խնդիր, որը վաղուց լուծում չի գտնում։ Աղբը։
Շրջել եմ մի քանի փողոցներով և հավաքել սարսափելի նկարներ։ Չի կարելի չբարձրաձայնել այս խնդրի մասին։ Հաճելի չէ քայլել և քեզ շրջապատի աղբը։ Չեմ խոսում անտանելի հոտի մասին։ Իսկ այդ տարածքում լիքը երեխաներ են խաղում։ Արժե՞ վնասել առողջությունը այդ հոտի պատճառով։
Աշխատողները, ովքեր պետք է զբաղվեն տարածքի աղբահանությամբ՝ ոչինչ չեն անում։ Այսպես մի քանի օր մնում է։ Չեն մտածում իրենց առողջության մասին, ուր մնաց մյուսների մասին մտածեն։      Պատճառը այս վիճակի նաև մարդիկ են։ Չգիտեն ո՞րտեղ գցեն աղբը, տեղադրում են կողքերը։ Հուսով եմ հետագայում կլուծվի այս հարցը, քանի որ այն շատ լուրջ է։ Եթե ամեն մեկս էլ աղբը իր տեղում գցենք՝ այդքան ահավոր չի լինի։ Մի մտածի, որ քեզնից կախված չէ մեր բոլորի առողջ ապագան։Թարգմանություն

Tsakhkadzor (Kecharis, Tsakhkotsadzor, until 1947 Darachichak), a town in the Kotayk region of Armenia, (Kecharis, until 1947, on the eastern slope of Teghenis. The climate is mild, healthy. The city is 6 km above sea level, 1841 m above sea level. Northwest: The village used to be a summer house, then a settlement, and in 1958 it was a township. By the February 16, 1984 decree of the Supreme Soviet of the Armenian SSR, Tsakhkadzor was classified as a city. Tsakhkadzor is a mountain climate resort. There is a sports base, a 6 km long ropeway to the town of Teghenis, a children's sanatorium, resorts and tourist bases. Kecharis Monastery Complex (XI-XV centuries) with its Catholic (XV Century), St. Nshan Church (XI Century) and St. Gregory the Illuminator Church (1003), located 200 meters west of the Complex - St. Harutyun Church (1228) .) (Konstantinovka) [1].


https://hy.m.wikipedia.org/wiki/Ծաղկաձոր

Translation

Skateboarding is an extreme sport that involves skating, as well as performing various tricks on a skateboard. A person engaged in skateboarding is called a skateboarder, or skater.
Since 2017 it is considered an Olympic sport. For the first time in history, skateboarding medals will be played at the Tokyo Olympics in 2020.


1940-1960  Skateboarding appeared in the late 1930s - early 1950s, among California surfers who could not surf when there were no waves. The first skateboards were boxes and boards with wheels attached. Later, the boxes were replaced with boards made of pressed layers of wood - similar to those that are currently used.
In the early 1960s, manufacturers of surfboards began to produce skateboards. At the same time, thanks to Skateboarder Magazine, the popularity of skateboarding has increased. In 1965, several championships were held. But, already by 1966, the popularity of skateboarding fell and began to increase only in the early 1970s [1] [2]. However, already in the …

Թարգմանություն

Հանքավանը, այսփոքրիկձորակը, հարուստէանտառներով, հազվագյուտթփերովուբուսատեսակներով, ծաղկաշատմարգագետիններով, քաղցրահամուհանքայինաղբյուրներով, թերմալբուժիչջրերովուցեխերով: Հանքավանըիսկականերազանքէբնականնուգեղեցիկըփնտրողզբոսաշրջիկների, արշավականների, քաղաքիաղմուկիցփախնելուգյուղականհանգիստըվայելելցանկացողներիհամար: 
Բնությունըշռայլէգտնվելևհանձնէառելտարածքինկարչիդերը՝գունազարդելովդրախտայինպատկերներև, կառուցելովբնականհուշարձաններ, որոնցիցմեկնէՀանքավանիհայտնիջրվեժը, իսկհարավից

բջնի

ԲջնիիՍբ. Աստվածածինեկեղեցի ԲջնիիՍուրբԱստվածածինեկեղեցինկառուցելէԳրիգորՄագիստրոսՊահլավունին՝1031 թվականինևՊետրոսԱԳետադարձկաթողիկոսիուՀովհաննեսՍմբատթագավորիհրամանով, այստեղեպիսկոպոսականաթոռհաստատել։ԲջնիիՍուրբԱստվածածինվանքիթեմըտարածվելէՍևանալճիցմինչևԱխուրյանգետը, ԳուգարքիցմինչևԲջնի։ ՍուրբԱստվածածինեկեղեցինմեկզույգարևմտյանմույթերովգմբեթավորդահլիճէ՝պսակվածբազմանիստթմբուկովևհովանոցաձևվեղարունեցողգմբեթով։
ԲջնիիՍբ. Սարգիսեկեղեցի

պատմություն