К основному контенту

Сообщения

Сообщения за Март, 2019

Ավագ դպրոցի 7 հրաշալիքները

ԳրադարանԻնչի՞եմսիրումգրադարանը։Դուկարողեսդասերիցհետո, դասամիջոցներինլինելայնտեղ, որովհետևգրադարանըամենահանգիստտեղնէ։Կարդալզանազանգրքերևքեզխանգարողոչինչչկա։
ԱզատհագնվելըԻնձդուրէգալիսայն, որդուկարողեսհագնվելայնպես, ինչպեսցանկանումես: Ինձթվումէազատհագնվելըփոքրինչկարևորէ, քանիորդրաշնորհիվէնաևսովորողըցույցտալիսիրեսը։
ՓոքրդահլիճըԱյսեղտեղիենունենումգրեթեբոլորամենահետաքրքիրհանդիպումներըտարբեր

10 պատճառ որը կհանգեցնի անապատացման

Անապատացմանհիմնականպատճառներնենանտառապատտարածքներիկրճատումը, գերարածեցմանհետևանքովարոտավայրերիդեգրադացումը, լճերի, գետերի, ջրայինպաշարներիանխնաօգտագործումիցտեղանքիչորացումը, ստորերկրյաջրերիբարձրացմանպատճառովվարելահողերիաղակալումը, կանաչգոտիներիոչնչացմամբպայմանավորվածբնակավայրերիչորայնությունըևայլն։


Լոնդոնյան կամուրջը այլևս Լոնդոնում չէ, բայց այն այնտեղ էր: Լոնդոնում այն հատում էր Թեմզա գետը, որը Լոնդոնի կենտրոնում է: Լոնդոնյան Կամուրջը գրանիտից է և կամարակապ է. Ռուք կարող եք տեսնել հինգ կոր կամարներ կամրջի վրա: Լոնդոնյան կամուրջը կառուցվել է 19-րդ դարի առաջին կեսին: Այն շատ բարդ նախագիծ էր: Պահանջվեցին 800 տղամարդ և 7 տարի կամուրջը կառուցելու համար:
1968թ.-ին Լոնդոնի քաղաքը որոշեց, որ այն նոր կամրջի կարիք ունի: Լոնդոնյան կամուրջը շատ նեղ էր. Ավելի լայն՝ վեց գծանի կամուրջ էր հարկավոր: Քաղաքը չոչնչացրեց և չթափեց կամուրջը: Փոխարենը գտավ գնորդ և վաճառեց այն: Կազմակերպությունը, որը գնեց այն, շատ փող տվեց դրա համար: Կամրջի համար այն վճարեց 2,5 միլիոն դոլլար: Հետո կազմակերպությունը քանդեցդ այն, քարը քարին չթողնելով, տեղափոխեց Ատլանտյանով և վերակառուցեց այն իր նոր տանը: Հիմա Լոնդոնյան կամուրջը շատ հեռու է իր բնօրրանից՝ ԱՄՆ-ի հարավ-արևմուտքում, Արիզոնայի գետերից մեկի վրա:

Տարիքային հոգեբանությունը

Տարիքայինհոգեբանությունըհոգեբանությանբնագավառէ, որնուսումնասիրումէմարդուհոգեկանիզարգացումըևնրաառանձնահատկություններըտարիքայինտարբերաստիճաններում: Ձևավորվելէ XX դարիսկզբին, ընդգրկելովմանկականհոգեբանությունը, չափահասմարդուանհատակնհոգեբանությանզարգացումըևհերոնտոհոգեբանությունը (ծերությանհոգեբանություն): Չնայածդրանտարիքայինհոգեբանությանբնագավռումառաջինուսումնասիրություններըկատարվելենդեռևս XIX դարիվերջին, երբՉ. Դարվինիէվոլյուցիոնտեսությանազդեցությամբսկսեցհիմնավորելմանկանհոգեբանությունը: Տարիքայինզարգացումնուսումնասիրելիսկիրառվումենինչպես <<լայնականկտրվածքի>> (կարճատևփորձերիտեստերիօգնությամբտարիքայինզարգացմանտվյալաստիճանիառանձնահատկություններիևգոյացություններիբացահայտումը), այնպեսէլ <<երկայնական>> (տևականժամանակաշրջանիընթացքում) ուսումնասիրությանմ

Հոգեբանություն

Հոգեբանություն ՀոգեբանությանուսումնասիրությանառարկանԱնձնավորությանհոգեբանականբնութագիրըԱնձնավորությանսոցիալականացումԶգայություններևընկալումՈՒշադրությունևհիշողությունՄտածողությունևխոսքԵրևակայությունևկամքՀույզերըևզգացմունքներըմարդուկյանքում:Հոգեբանություն, (հինհուն․՝ ψυχή՝հոգի, λόγος՝միտք, գիտություն) գիտականևկիրառականգիտությունհոգեկանի՝որպեսկենսագործունեությանհատուկձևիզարգացմանևգործունեությանմասին[1]։ Գիտականմեկնաբանությամբ «հոգեբանություն» հասկացությունըառաջացելէ16-րդդարում։Սկզբնապեսայնվերաբերումէրհատուկգիտության, որըզբաղվումէրհոգևոր