К основному контенту

Сообщения

Сообщения за Апрель, 2019

Ո՞վ եմ ես

ԵսՀասմիկՊողոսյանսծնվելեմ07.12.2002 թվ.։Դառնալուեմայստարի17 տարեկան։Ինչպեսբոլորի, այնպեսէլիմայստարիքիշրջանումշատբաներենփոխվում։Հաճախլինումէ, որուզումեմմենակլինել, չշփվելոչոքիհետ... ևճիշտհակառակը։Անկախտրամադրությունից... բնավորությունսանընդհատփոխվումէ։ Հիմնականումեսշփվողեմ, սիրումեմմոտիկլինելմիքանիհոգուհետ: Այսբնավորությանգիծըունինաևհայրիկս։Նանույնպեսսիրումէմեծշրջապատ
ՀինհայկականկրոնըձևակերպվելէրհայկականցեղերիկրոնականըմբռնումներիհիմանվրաևՄերձավորարևելյանմիջավայրում՝կրելովվերջինիսզգալիազդեցությունը։Եթենախորդշրջանում(6-4-րդդարեր) հայկականկրոնիմեջդեռևսգերակշռումէինբնապաշտականևկոսմոգոնիականպատկերացումներնունրամեջորորշակիերևումէիննաևհայժողովրդիկազմիմեջմտածառաջինցեղախմբերիտեղականաստվածություններիհետքերը, ապաայժմվերջնականապեսձևավորվելէրամբողջհայժողովրդինպատկանողմարդակերպաստվածներիմիհամակարգ,
ՍՈԼՈՆ Սոլոն (հունարեն՝ Σόλων) մոտ 638 մ.թ.ա. –558 մ.թ.ա՝ Աթենքի հայտնի պետական գործիչ է, օրենսգիր և բանաստեղծ։Հին Հունաստանի  յոթ իմաստուններից  մեկը։Սոլոնը իր ծագումով պատկանում էր հին էվպադրիկան դասին, սակայն այդ դասակարգը աստիճանաբար աղքատանում էր և արդեն երիտասարդության տարիներում Սոլոնը զբաղվում էր առևտրով։ Մ.թ.ա.594 թ. Սողոնն ընտրվեց Աթենքի արքոնտ և հրաժարվեց արքոնտների ավանդական երդումից, որով պետք է պահպանվեին տիրող օրենքները։                                                                      Բարեփոխումները Առաջին օրենքը, որով սկսվեց Սոլոնի գործունեությունը, սիսախֆիան էր (թոթափում), որով արգելվեց պարտքային ստրկությունը և հանվեցին հարկերը։ Սակայն սկզբնական շրջանում ոչ ոք չէր կարողանում առանց փոխհատուցման դադարեցնել աթենական հողատերերի ստրկացումը։ Հողերը, որոնց վրա կանգնեցված էին պարտային սյուներ, հայտարարվեցին պարտքերից ազատ և վերադարձվեցին իրենց տերերին։ Ստրկությունից աթենական հողատերերի ազատագրումը առաջին քայլն էր հետագա բարեփոխումների ճանապարհին։
Հողային բարեփոխումներից հետո…
Ալեքսանդր Մակեդոնացու և Հայաստանի առնչությունների թեման պետք է դիտարկել առնվազն երեք տեսանկյունով ու ժամանակագրական կտրվածքով. ա/ Ալեքսանդրը և հայոց զորքը, երբ վերջինս դեռևս մասն էր կազմում աքեմենյան բանակի, բ/ Ալեքսանդրի անհաջողություններն` ընդդեմ Հայոց թագավորության, գ/ վիպական Ալեքսանդրի կերպարը և Հայաստանը: Գավգամելայի ճակատամարտը և Հայաստանի անկախացումը (Ք.ա. 331թ.) Ք.ա. 336թ. հոր` Ֆիլիպ Բ-ի սպանությունից հետո, Մակեդոնիայում գահ է բարձրանում քսանամյա Ալեքսանդրը (Ալեքսանդր Ա կամ Ալեքսանդր Մակեդոնացի, Ք.ա. 336-323թթ.)։  Ք.ա. 334թ. մակեդոնա-հունական զորքերը` Ալեքսանդրի գլխավորությամբ, անցնում են Հելլեսպոնտոսը և շուտով Գրանիկոս գետի ափին պարտության մատնում պարսից փոքրասիական սատրապների միացյալ ուժերին։ Այս պարտությունն անակնկալի է բերում Աքեմենյան վերջին տիրակալ Դարեհ Գ-ին, որը ևս գահ էր բարձրացել Ք.ա. 336թ.: Նա բազմահազար զորքերով ընդառաջ է գնում Ալեքսանդրին: Ք.ա. 333թ. գարնանը Կիլիկիայի Իսսոսի դաշտում տեղի է ունենում մեծ ճակատամարտ (տե՜ս քարտեզը):    Ճակատամարտի ժամանակ Դարեհ Գ-ի գլխավորո…

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Ալեքսանդրին կրթել ու դաստիարակել է հույն փիլիսոփա Արիստոտելը, իսկ ռազմական պատրաստությունն անցել է հոր՝ Մակեդոնիայի թագավոր Փիլիպոս II-ի ղեկավարությամբ: Ալեքսանդրը եղել է խելացի, խորաթափանց, աչքի է ընկել համառ կամքով ու քաջությամբ: Նրա բանակը կարգապահ էր ու լավ մարզված: Մ. թ. ա. 334 թ-ին հունա-մակեդոնական զորքով անցել է Հելլեսպոնտոսը (ներկայիս Դարդանելը) և մայիսին Գրանիկոն գետի մոտ պարտության մատնել պարսիկներին: 333 թ-ի աշնանը Պարսից արքա Դարեհ III-ը փորձել է Իսոս քաղաքի մոտ դիմադրել Ալեքսանդրի զորքին, սակայն կրկին պարտվել ու փախել է: 332 թ-ին, գրավելով բոլոր նավահանգիստները, Մակեդոնացին պարսկական նավատորմին զրկել է հենակետերից և իր տիրապետությունը հաստատել ծովում: Մ. թ. ա. 332–331 թթ-ի ձմռանն առանց դիմադրության գրավել է Եգիպտոսը, և քրմերը նրան պաշտոնապես ճանաչել են Եգիպտոսի թագավոր: 331 թ-ի հոկտեմբերի 1-ին Ադիաբենեի Գավգամելա (ներկայումս` Թել Հոմել՝ Իրաքում) գյուղի մոտ Ալեքսանդրը ջախջախել է (Գավգամելայի ճակատամարտ) պարսկական բանակը: Դարեհը կրկին փախուստի է դիմել, սակայն նրան սպանել ե…

Սա իմ հրաշք աշխարհն է, ուր

Սա իմ հրաշք աշխարհն է, ուր ամեն բան այլ է, իմ պատկերացմամբ, ուր չկա չարիք և կեղծիք: Ուր միայն տիրում է բարին և գեղեցիկը, չկա դավաճանություն և սուտ: Չկան պատերազմներ, սով և սարսափ: Ամեն բան այլ է , պարզ և թափանցիկ: Սա իմ հրաշք աշխարհն է, ուր բոլորն ուրախ են և անհոգ: Ուր չկա թախիծ, չկան աչքը զինվորի ճանապարհին տխրությամբ սպասող մայրեր: Սա իմ հրաշք աշխարհն է , ուր տիրում է միայն խաղաղությունը և միմյանց հանդեպ հարգանքը: Ուր հաղթում է արդարությունը: Սա մեր երևակայական հրաշք աշխարհն է, որ գուցե մի օր դառնա իրական:

Վարդերի հեղափոխություն

Վարդերիհեղափոխություն(վրաց.՝ვარდებისრევოლუცია - «վարդեբիսռևոլյուցիա»), գունավորհեղափոխությունՎրաստանում2003թվականինոյեմբերին։Հեղափոխությանհիմնականդրդապատճառը 2003 թվականինոյեմբերի 2-իխորհրդարանականընտրություններիարդյունքներիկեղծումնէր։ՀեղափոխությանընթացքումԷդուարդՇևարդնաձենվայրդրեցիրլիազորությունները, ևերկրիղեկավարումնանցավընդդիմադիրներին՝ՄիխեիլՍաակաշվիլիիգլխավորությամբ։
ՀեղափոխությանտանողգլխավորևհամընդհանուրնախադրյալդարձավՎրաստանիանկախացումիցհետո(1995) պաշտոնավարողԷդուարդՇևարդնաձեիկառավարումիցդժգոհությունը։Բնակչությանդժգոհություննառաջացելէրկառավարությանհանդեպկուտակվածպահանջներից, որոնքկապվածէին