Մ. Խորենացի

ՄովսեսԽորենացինեզակիգրականդեմքէմերհինմատենագիրներիմեջՆա14 դարշարունականնվազհետաքրքրությունէշարժելհայժողովրդիևբանասիրությանմեջիրՀայոցպատմությամբործառայելէիբրևուսմանառարկաևիբրևուսումնասիրությաննյութԱվելիքան10 դարայսգրվածքըեղելհայազգիմիակդասագիրքըիրհինանցյալիհետծանոթանալուհամարեղելէաղբյուրևօրինակհետագապատմիչներիհամարԱմենաբարձրգովեստներովհիշումեննրաանունը-տիեզերահռչակյալքերթողՊատմահայրՔերթողահայրն(իբրևհատուկնրանսեփականտիտղոս): ՆրանկոչելենհայՀերոդոտոս:
ԽորենացումասինկենսագրականտեղեկություններքիչունենքՆրանցիցմեծմասըհաղորդումէինքըհեղինակըՊատմությանմեջպատահականկերպովՍրանցվրապետքէավելացնելժամանակովնրանմոտիկունրանծանոթՂազարՓարպեցուկարճառոտբայցշատկարևորվկայությունը:
ԽորենացիանունըորովկոչվումէՊատմահայրըցույցէտալիսորնաժնվածպետքէլինիԽորենկամԽորեանվայրումԱյսանունովքաղաքկամգյուղհայտնիչէրմինչևվերջինժամանակներսՆաերբեմնկոչվումէնաևՏարոնացի(ՏարոնգավառումեղելէԽորնիկամԽորոնանունովմիգյուղ):
ՆրածննդյանտարիննույնպեսորոշակիհայտնիչէՀիմնվելովՍամվելԱնեցուժամանակագրությանվրաբանասերներըսկսածԵն-ՄարտենիցմինչևԷմինըևՍտեփանենենթդրելենթենածնվածպետքէլինի370 թվականինևմեռած490-ին` 120 տարեկանհասակումՄեկայլենթադրությանՄովսեսԽորենացինծնվածպետքէլինի410 թվականիմոտՆամանկությանտարիներումսկզբնականկրթություննստացելէՀենցՍյունիքումս.ՄեսրոպիայնտեղհիմնածդպրոցումինչպեսվկայումէԿորյունըԱչքիընկնելովընդունակություններովնա15-16 տարեկանհասակումայսինքնմոտ427 թվականինուղարկվումէՎաղարշապատՀայոցայնժամանակվակենտրոնականվարժականըորտեղուսուցանումէրինքըս.ՄեսրոպըԱյստեղէլնաուսնումէ5-6 տարիբացիհայերենիցսովորելովնաևհունարենևասորերեն:
Նրաանունովմերձեռքնենհասելհետևյալինքնուրույնաշխատությունները`
1. ՆերբողյանՀռիփսիմյանցերիտասարդհասակումգրված:
2. ՊատմությունՀռիփսիմյանց:
3. ՃառՎարդավառի:
4. ԹուղթառՍահակԱրծրունի:
5. ՊատմությունՀայոց:
ԲայցսրանքբացիՊատմությունիցկասկածելիենիբրևանհարազատգրվածքներԽորենացունվերագրվածՆրաթարգմանականաշխատություննէՊիտոյիցգիրքը:
ՊիտոյիցգիրքըթարգմանությունէհունարենիցևհավանորենԽորենացուանդրանիկաշխատանքներիցէգուցեհենցԱլեքսանդրիայումուսանողությանժամանակթարգմանվածորովհետևհունաբարլեզուննրամեջշատավելիէնկատվումքանՊատմությանմեջորըՊատմահայրըգրելէԱլեքսանդրիայիվերադառնալուցմոտ40 տարիհետոերբերկարկյանքըհայմիջավայրումհայերենգրքերիընթերցումըհայերիհետշփումըշատմեղմացրելուչափավորելէիննրաերբեմնիծայրահեղհունաբանությունը:
Նրագլուխ-գործոցնէՀայոցՊատմությունըորըանմահացրելէԽորենացուանունըևմնացելէանմահհիշատակարանհայմատենագրության:
ԽորենացինառաջինհայպատմիչնէրորնիրպատմագրականերկիհիմքումդրելէրպատմափիլիսոփայականևքաղաքականհայեցակարգԴրանովէլդուրսէգալիսզուտպատմագրությանշրջանակներիցևթևակոխումփիլիսոփայությանբնագավառըորտեղհանդեսէգալիսորպեսվառարտահայտվածաշխարհիկմիտումներունեցողսոցիալ-քաղաքականմտքիհիմնադիր[1]:

ԽորենացուտեսականկարևորկանխադրույթներիցէայնորհասարակականկյանքըենթակաէռացիոնալկարգավորմանԽորենացումոտայդընկալումըգալիսէհինհայոցաշխարհաճանաչողությանռացիո*նա*լիս*տականմոդելիցՍակայնսխալկլիներմերժելնաևանտիկփորձիազդեցությունըԽորենացուվրաԱռավելորոշակիայնձևակերպվածէԱրիստոտելիմոտըստորիպետությանլավկարգաբերվածությունըկախվածէգիտելիքիցևազատկամքիցևոչերբեքճակատագրից(Պոլիտիկա, 1332 a 30): ԶարգացնելովայսմիտքըՊոլիբիոսըհամեմա*տումէբժշկիևպատմագրիմասնագիտություններըՆրանցիցմեկըհոգումէքաղաքացիներիմարմնիառողջությանմասինմյուսընրանցհա*մա*կե*ցութ*յանսոցիալ-իրավականկայունության[1]:

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Աղմկոտ լռություն

Օշականի հյուրերը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

instafriends