К основному контенту

Մ. Խորենացի

ՄովսեսԽորենացինեզակիգրականդեմքէմերհինմատենագիրներիմեջՆա14 դարշարունականնվազհետաքրքրությունէշարժելհայժողովրդիևբանասիրությանմեջիրՀայոցպատմությամբործառայելէիբրևուսմանառարկաևիբրևուսումնասիրությաննյութԱվելիքան10 դարայսգրվածքըեղելհայազգիմիակդասագիրքըիրհինանցյալիհետծանոթանալուհամարեղելէաղբյուրևօրինակհետագապատմիչներիհամարԱմենաբարձրգովեստներովհիշումեննրաանունը-տիեզերահռչակյալքերթողՊատմահայրՔերթողահայրն(իբրևհատուկնրանսեփականտիտղոս): ՆրանկոչելենհայՀերոդոտոս:
ԽորենացումասինկենսագրականտեղեկություններքիչունենքՆրանցիցմեծմասըհաղորդումէինքըհեղինակըՊատմությանմեջպատահականկերպովՍրանցվրապետքէավելացնելժամանակովնրանմոտիկունրանծանոթՂազարՓարպեցուկարճառոտբայցշատկարևորվկայությունը:
ԽորենացիանունըորովկոչվումէՊատմահայրըցույցէտալիսորնաժնվածպետքէլինիԽորենկամԽորեանվայրումԱյսանունովքաղաքկամգյուղհայտնիչէրմինչևվերջինժամանակներսՆաերբեմնկոչվումէնաևՏարոնացի(ՏարոնգավառումեղելէԽորնիկամԽորոնանունովմիգյուղ):
ՆրածննդյանտարիննույնպեսորոշակիհայտնիչէՀիմնվելովՍամվելԱնեցուժամանակագրությանվրաբանասերներըսկսածԵն-ՄարտենիցմինչևԷմինըևՍտեփանենենթդրելենթենածնվածպետքէլինի370 թվականինևմեռած490-ին` 120 տարեկանհասակումՄեկայլենթադրությանՄովսեսԽորենացինծնվածպետքէլինի410 թվականիմոտՆամանկությանտարիներումսկզբնականկրթություննստացելէՀենցՍյունիքումս.ՄեսրոպիայնտեղհիմնածդպրոցումինչպեսվկայումէԿորյունըԱչքիընկնելովընդունակություններովնա15-16 տարեկանհասակումայսինքնմոտ427 թվականինուղարկվումէՎաղարշապատՀայոցայնժամանակվակենտրոնականվարժականըորտեղուսուցանումէրինքըս.ՄեսրոպըԱյստեղէլնաուսնումէ5-6 տարիբացիհայերենիցսովորելովնաևհունարենևասորերեն:
Նրաանունովմերձեռքնենհասելհետևյալինքնուրույնաշխատությունները`
1. ՆերբողյանՀռիփսիմյանցերիտասարդհասակումգրված:
2. ՊատմությունՀռիփսիմյանց:
3. ՃառՎարդավառի:
4. ԹուղթառՍահակԱրծրունի:
5. ՊատմությունՀայոց:
ԲայցսրանքբացիՊատմությունիցկասկածելիենիբրևանհարազատգրվածքներԽորենացունվերագրվածՆրաթարգմանականաշխատություննէՊիտոյիցգիրքը:
ՊիտոյիցգիրքըթարգմանությունէհունարենիցևհավանորենԽորենացուանդրանիկաշխատանքներիցէգուցեհենցԱլեքսանդրիայումուսանողությանժամանակթարգմանվածորովհետևհունաբարլեզուննրամեջշատավելիէնկատվումքանՊատմությանմեջորըՊատմահայրըգրելէԱլեքսանդրիայիվերադառնալուցմոտ40 տարիհետոերբերկարկյանքըհայմիջավայրումհայերենգրքերիընթերցումըհայերիհետշփումըշատմեղմացրելուչափավորելէիննրաերբեմնիծայրահեղհունաբանությունը:
Նրագլուխ-գործոցնէՀայոցՊատմությունըորըանմահացրելէԽորենացուանունըևմնացելէանմահհիշատակարանհայմատենագրության:
ԽորենացինառաջինհայպատմիչնէրորնիրպատմագրականերկիհիմքումդրելէրպատմափիլիսոփայականևքաղաքականհայեցակարգԴրանովէլդուրսէգալիսզուտպատմագրությանշրջանակներիցևթևակոխումփիլիսոփայությանբնագավառըորտեղհանդեսէգալիսորպեսվառարտահայտվածաշխարհիկմիտումներունեցողսոցիալ-քաղաքականմտքիհիմնադիր[1]:

ԽորենացուտեսականկարևորկանխադրույթներիցէայնորհասարակականկյանքըենթակաէռացիոնալկարգավորմանԽորենացումոտայդընկալումըգալիսէհինհայոցաշխարհաճանաչողությանռացիո*նա*լիս*տականմոդելիցՍակայնսխալկլիներմերժելնաևանտիկփորձիազդեցությունըԽորենացուվրաԱռավելորոշակիայնձևակերպվածէԱրիստոտելիմոտըստորիպետությանլավկարգաբերվածությունըկախվածէգիտելիքիցևազատկամքիցևոչերբեքճակատագրից(Պոլիտիկա, 1332 a 30): ԶարգացնելովայսմիտքըՊոլիբիոսըհամեմա*տումէբժշկիևպատմագրիմասնագիտություններըՆրանցիցմեկըհոգումէքաղաքացիներիմարմնիառողջությանմասինմյուսընրանցհա*մա*կե*ցութ*յանսոցիալ-իրավականկայունության[1]:

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Ռուսերեն

1. Я смогу убедить вас в необходимости дополнительных занятий. 2. Если я не сдам экзамен, то придётся очутиться в неприятном положении 3. Без специального компьютерного стола я скорее всего смогу ощутить неудобство. 4. Я уверен, что в соревнованиях по плаванию брассом я смогу победить.5 Он залез на самую верхушку дерева.6. Он лжёт вам! 7. Они никогда не кладет портфели на парты. 8. Он хочет навлечь на нас беду. 9. Наработаюсь за день, (натрудиться), иногда к вечеру так (обессилеть) – рукой двинуть не могу.10. Я тебя не хотел обидеть.11. Это может отвлечь тебя от грустных мыслей. 12. Он хочет отречься от нас при первой опасности. 13. Я смогу победить и этого противника! 14. Вода течёт из крана уже третий день. 15. Они не хотели опозорить нас. 31. Лодки не стоят неподвижно, они чуть колыхаются на воде. 16. Дует ветер, дождь брызгает мне в лицо. 17. Родители стоят на перроне и махали вслед уходящему поезду. 18. Текут ручьи, с крыш капают.

Աղմկոտ լռություն

Աղմկոտլռություն
ԾափահարություններըՇերոնԴրեյփերինենուղղված՝ «ՆյուՅորքթայմսի» բեսթսելերդարձած «Աղմկոտլռություն» վեպիհեղինակին: ՆաՀայաստանումէգրքիհայերենհրատարակությանշնորհանդեսիառթիվ: Այստեղէնաևգրքիշապիկիվրապատկերվածձուկը, որըխորհրդանշումէաղմուկնուլռությունը:

Մելոդինգրքիհերոսուհինէ: Տասնամյամիաղջիկ, որըչիկարողանումքայլելևխոսել, բայցունիկամք, վճռականություն, խելքևսուրմիտք: ՇերոնԴրեյփերնընդգծումէ, Մելոդիինչպետքէխղճալ: Գրքինպատակնայլէ:

«

Կիլիկյան Հայաստանի պետական կարգը

Թագավորության հռչակումից ի վեր պետությունը կառավարել է արքունիքը, որը բաղկացած էր գործակալություններիցվերին արքունի ատյանիցԿիլիկյան Հայաստանի պետական կարգը ձևավորվել է ավատատիրական Հայաստանի ավանդույթների հիման վրա՝ Մերձավոր Արևելքում հաստատված խաչակիր ասպետների իշխանությունների ու եվրոպական պետությունների կառավարող մարմինների ազդեցությամբ։ Վերին արքունի ատյանի գործառույթները Ատյանի նիստերին մասնակցում էին խոշոր իշխանները՝ բերդատեր պարոնները։ Վերին արքունի ատյանը խորհրդատուի իրավասություն ուներ, իսկ նիստերը վարում էր թագավորը։Պետության ազդեցիկ գործակալություններից էր պայլությունը կամ խնամակալությունը։ Պայլի գործառույթները Պայլը թագավորի առաջին խորհրդականը և գահաժառանգի դաստիարակն էր, իսկ գահակալի անչափահասության դեպքում՝ նրա խնամակալն ու պետության կառավարիչը։ Նա պետությունը կառավարել է նաև երկրից թագավորի ժամանակավոր բացակայության ժամանակ։ Սպարապետի գործառույթները Սպարապետության գործակալը՝ սպարապետը կամ գունդստաբլը, տնօրինում էր ռազմական գործերը։ Նա թագավորի առաջին տեղակալն էր. գլխավորել…