Հին հայկական հեթանոսական կրոն

ՀինհայկականկրոնըձևակերպվելէրհայկականցեղերիկրոնականըմբռնումներիհիմանվրաևՄերձավորարևելյանմիջավայրում՝կրելովվերջինիսզգալիազդեցությունը։Եթենախորդշրջանում(6-4-րդդարերհայկականկրոնիմեջդեռևսգերակշռումէինբնապաշտականևկոսմոգոնիականպատկերացումներնունրամեջորորշակիերևումէիննաևհայժողովրդիկազմիմեջմտածառաջինցեղախմբերիտեղականաստվածություններիհետքերըապաայժմվերջնականապեսձևավորվելէրամբողջհայժողովրդինպատկանողմարդակերպաստվածներիմիհամակարգորըմիավորվելէրոչմիայնազգակցականընդհանուրկապերովհայրաստծուգլխավորությամբայլևնվիրապետականսկզբունքներովերբյուրաքանչյուրաստծուկամաստվածուհուհատկացվումէրիրորոշակիտեղըևդերըորոնքավելիընդհանրացվածհաճախվերացականբնույթէինկրումևընդգրկումէինոչմիայնբնությաներևույթներիայլևհասարակականհարաբերություններիոլորտները։
Հայկականաստվածներիհամակարգըկամպանթեոնըբաղկացածէրբազմաթիվաստվածություններիցորոնքկապերևզուգահեռներունեինփոքրասիականևիրանականմիջավայրում։

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Աղմկոտ լռություն

Օշականի հյուրերը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

instafriends