К основному контенту

Drugs

Drugs are poison to humans. Who is engaged in drugs, that belongs to the criminal case. For many years people and the police have been struggling with drug lords, with drugs, but by this time they have not yet been overfished.
Drugs have a lot of types. Known of them as: cocaine-heroin with added white powder, chemical composition. These are herbal drugs like: hemp, anash, marijuana... 
The consequence of drugs is different. But if you take cocaine or heroin, then within 5-7 years the human brain and cells die off, and then it becomes (as they say) like an animal and behaves the same way. If you take drugs like cannabis, marijuana, anasha, then a person will be smoking, he starts laughing heavily without rearrangement and deteriorates the lungs 2 times faster than a regular cigarette. Typically, drug addicts gather in groups of 3-4 people to take drugs. Because if the addict takes the drugs himself, then usually and almost always overdo and die on the spot.
Why do people take drugs? I think that people with the help of drugs expect to cheer up or relax, and this gradually leads to the fact that they become addicted to a terrible "potion". It seems to me that drug addicts are people with no future, they think only of a drug that destroys their brain, lungs, and liver, and their thoughts about it take strength and intelligence.
Many adolescents try a drug in a company that gives children something that sometimes neither family nor school can give: emotional support, approval, a sense of security and acceptance. In their environment, it is believed that smoking and poking are cool. But you need to have self-confidence, independent thinking, fortitude, to oppose this environment. Any girl will think if she knows that she will have to humiliate herself daily for a dose before every dirty scum on the market. Any boy will want to live at the last moment, but it will be too late. Addicts ruin not only their lives and health, they are capable of any crime, including murder, just to get the drug.
People who are addicted to drugs or simply try them once, do unthinkable things, they kill themselves.

But I personally feel like a drug. In my opinion, life is one and you can do whatever you want. Yes, it is unhealthy... But this is all the buzz...

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Ռուսերեն

1. Я смогу убедить вас в необходимости дополнительных занятий. 2. Если я не сдам экзамен, то придётся очутиться в неприятном положении 3. Без специального компьютерного стола я скорее всего смогу ощутить неудобство. 4. Я уверен, что в соревнованиях по плаванию брассом я смогу победить.5 Он залез на самую верхушку дерева.6. Он лжёт вам! 7. Они никогда не кладет портфели на парты. 8. Он хочет навлечь на нас беду. 9. Наработаюсь за день, (натрудиться), иногда к вечеру так (обессилеть) – рукой двинуть не могу.10. Я тебя не хотел обидеть.11. Это может отвлечь тебя от грустных мыслей. 12. Он хочет отречься от нас при первой опасности. 13. Я смогу победить и этого противника! 14. Вода течёт из крана уже третий день. 15. Они не хотели опозорить нас. 31. Лодки не стоят неподвижно, они чуть колыхаются на воде. 16. Дует ветер, дождь брызгает мне в лицо. 17. Родители стоят на перроне и махали вслед уходящему поезду. 18. Текут ручьи, с крыш капают.

Աղմկոտ լռություն

Աղմկոտլռություն
ԾափահարություններըՇերոնԴրեյփերինենուղղված՝ «ՆյուՅորքթայմսի» բեսթսելերդարձած «Աղմկոտլռություն» վեպիհեղինակին: ՆաՀայաստանումէգրքիհայերենհրատարակությանշնորհանդեսիառթիվ: Այստեղէնաևգրքիշապիկիվրապատկերվածձուկը, որըխորհրդանշումէաղմուկնուլռությունը:

Մելոդինգրքիհերոսուհինէ: Տասնամյամիաղջիկ, որըչիկարողանումքայլելևխոսել, բայցունիկամք, վճռականություն, խելքևսուրմիտք: ՇերոնԴրեյփերնընդգծումէ, Մելոդիինչպետքէխղճալ: Գրքինպատակնայլէ:

«

Կիլիկյան Հայաստանի պետական կարգը

Թագավորության հռչակումից ի վեր պետությունը կառավարել է արքունիքը, որը բաղկացած էր գործակալություններիցվերին արքունի ատյանիցԿիլիկյան Հայաստանի պետական կարգը ձևավորվել է ավատատիրական Հայաստանի ավանդույթների հիման վրա՝ Մերձավոր Արևելքում հաստատված խաչակիր ասպետների իշխանությունների ու եվրոպական պետությունների կառավարող մարմինների ազդեցությամբ։ Վերին արքունի ատյանի գործառույթները Ատյանի նիստերին մասնակցում էին խոշոր իշխանները՝ բերդատեր պարոնները։ Վերին արքունի ատյանը խորհրդատուի իրավասություն ուներ, իսկ նիստերը վարում էր թագավորը։Պետության ազդեցիկ գործակալություններից էր պայլությունը կամ խնամակալությունը։ Պայլի գործառույթները Պայլը թագավորի առաջին խորհրդականը և գահաժառանգի դաստիարակն էր, իսկ գահակալի անչափահասության դեպքում՝ նրա խնամակալն ու պետության կառավարիչը։ Նա պետությունը կառավարել է նաև երկրից թագավորի ժամանակավոր բացակայության ժամանակ։ Սպարապետի գործառույթները Սպարապետության գործակալը՝ սպարապետը կամ գունդստաբլը, տնօրինում էր ռազմական գործերը։ Նա թագավորի առաջին տեղակալն էր. գլխավորել…