К основному контенту

Drugs

Drugs are poison to humans. Who is engaged in drugs, that belongs to the criminal case. For many years people and the police have been struggling with drug lords, with drugs, but by this time they have not yet been overfished.
Drugs have a lot of types. Known of them as: cocaine-heroin with added white powder, chemical composition. These are herbal drugs like: hemp, anash, marijuana... 
The consequence of drugs is different. But if you take cocaine or heroin, then within 5-7 years the human brain and cells die off, and then it becomes (as they say) like an animal and behaves the same way. If you take drugs like cannabis, marijuana, anasha, then a person will be smoking, he starts laughing heavily without rearrangement and deteriorates the lungs 2 times faster than a regular cigarette. Typically, drug addicts gather in groups of 3-4 people to take drugs. Because if the addict takes the drugs himself, then usually and almost always overdo and die on the spot.
Why do people take drugs? I think that people with the help of drugs expect to cheer up or relax, and this gradually leads to the fact that they become addicted to a terrible "potion". It seems to me that drug addicts are people with no future, they think only of a drug that destroys their brain, lungs, and liver, and their thoughts about it take strength and intelligence.
Many adolescents try a drug in a company that gives children something that sometimes neither family nor school can give: emotional support, approval, a sense of security and acceptance. In their environment, it is believed that smoking and poking are cool. But you need to have self-confidence, independent thinking, fortitude, to oppose this environment. Any girl will think if she knows that she will have to humiliate herself daily for a dose before every dirty scum on the market. Any boy will want to live at the last moment, but it will be too late. Addicts ruin not only their lives and health, they are capable of any crime, including murder, just to get the drug.
People who are addicted to drugs or simply try them once, do unthinkable things, they kill themselves.

But I personally feel like a drug. In my opinion, life is one and you can do whatever you want. Yes, it is unhealthy... But this is all the buzz...

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Աղմկոտ լռություն

Աղմկոտլռություն
ԾափահարություններըՇերոնԴրեյփերինենուղղված՝ «ՆյուՅորքթայմսի» բեսթսելերդարձած «Աղմկոտլռություն» վեպիհեղինակին: ՆաՀայաստանումէգրքիհայերենհրատարակությանշնորհանդեսիառթիվ: Այստեղէնաևգրքիշապիկիվրապատկերվածձուկը, որըխորհրդանշումէաղմուկնուլռությունը:

Մելոդինգրքիհերոսուհինէ: Տասնամյամիաղջիկ, որըչիկարողանումքայլելևխոսել, բայցունիկամք, վճռականություն, խելքևսուրմիտք: ՇերոնԴրեյփերնընդգծումէ, Մելոդիինչպետքէխղճալ: Գրքինպատակնայլէ:

«

Օշականի հյուրերը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

Այսօր մեր դպրոց հյուր էին եկել Օշականից սովորողներ։ Գրեթե ամբողջ օրը եղել ենք նրանց հետ։ Փոքր 24 հոգանոց խմբի հետ միասին շրջեցինք մայր դպրոցում։ Ծանոթացանք նրանց հետ և ծանոթացրինք ուսուցիչների,  սովորողների հետ։Նրանք շատ տպավորված էին։ Կողքից տեսնելով մեր ուսուցիչներին, ևս մեկ անգամ հիանում էի։ Սիրում եմ մեր դպրոցը։
Բոլորը ուշադիր լսում էին յուրաքանչյուր ուսուցչի։ Ես շատ հավանեցի մեր այսօրվա հյուրերին։ Նրանք ազատ էին և հասցրեցինք նաև մոտիկանալ միմյանց հետ։ Արդեն որոշում ենք երբ

instafriends

Internet is a great invention. It has changed the lives of nearly all people on our planet. Many things have become easier and can be done from the comfort of your own home. For example, people nowadays can order a takeaway food, they can buy clothes online, and they can even work online. Internet is a global world network, which has united people from different countries and of different backgrounds. Thanks to this network, we can chat with friends, meet new people and connect to our distant relatives via video calls. It is very important to have devoted friends in our modern life because each of us has some problems in life and friends can always help you to overcome these difficulties. Some people prefer to have friends from real world; others consider that friends from the virtual world are better. But I agree with those people who think that friends from real world are much better. At the age of 14, I first signed up on instagram. I collected followers, posted pictures, well, like e…